Програмні документи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
3-м Позачерговим з’їздом Політичної партії
«СИЛА ГРОМАД»
Протокол від «__»__________2017 року

ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОБ’ЄДНАННЯ «СИЛА ГРОМАД»
ідентифікаційний код: 39658698
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ, 2017 рік
Програма Політичної партії «Об’єднання «СИЛА ГРОМАД» – це виклад цілей та завдань, які ми ставимо перед собою, а також способи їх досягнення й реалізації задля покращення рівня та умов життя кожного українця.

Основною метою Об’єднання «СИЛА ГРОМАД» є захист і зміцнення незалежності й суверенітету демократичної, правової держави Україна, у якій забезпечуються гідні умови життя і праці, права та свободи вільної людини та громадянина, яка функціонує на засадах республіканізму, вільної ринкової економіки і європейських цивілізаційних цінностей.
Для досягнення мети й реалізації цієї Програми, Об’єднання «СИЛА ГРОМАД»:
– активізує та консолідує політичні зусилля громадян України;
– бере активну участь у формуванні органів державної влади й органів місцевого самоврядування, представництво в їхньому складі, зокрема, але не лише – через участь у виборах;
– бере участь у виробленні та вдосконаленні державної політики;
– всебічно сприяє становленню середнього класу як основи громадянського суспільства;
– встановлює, налагоджує й підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими об’єднаннями України та інших держав, міжнародними й міжурядовими організаціями;
– бере участь в обговоренні й оприлюднює власну оцінку дій, рішень та бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування й посадових осіб;
– бере участь у нормотворчій діяльності;
– проводить соціологічні дослідження, опитування населення для вивчення громадської думки;
– публічно висвітлює власну позицію щодо державного й суспільного життя, вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує власні ідеї, цілі та завдання;
– захищає права й інтереси Партії, її членів і прихильників у всіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, зокрема, але не лише – в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях, у способи й у формах, що передбачені чинним законодавством України;
– організаційно, матеріально чи іншим чином підтримує жіночі, спортивні й інші об’єднання громадян за напрямами, надає допомогу в їх створенні та функціонуванні;
– розробляє й упроваджує програми розвитку держави, а також вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо їхньої реалізації;
– бере участь у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих та сільських рад, селищних, міських голів у порядку, визначеному чинним законодавством України;
– вживає будь-які заходи, що не суперечать засадам діяльності Партії, Статутові й чинному законодавству України.

Цілі Об’єднання «СИЛА ГРОМАД»:
1. У сфері внутрішньої політики:
– досягнення рівних можливостей для кожного громадянина;
– забезпечення верховенства права, відкритості та підзвітності влади;
– мінімізація втручання держави в ринкову економіку, створення прозорої системи оподаткування;
– встановлення соціальних гарантій незахищеним верствам населення, надання їм адресної допомоги;
– економічне зростання та ринкова конкуренція.
2. У сфері зовнішньої політики:
– зміцнення авторитету України на міжнародній арені;
– за рахунок покращення внутрішніх податкових умов та розвитку малого й середнього бізнесу збільшення обсягів експорту української продукції, а не сировини;
– євроінтеграція;
– підвищення обороноздатності держави для захисту цілісності й суверенітету України від зовнішніх агресорів.

Наша візія:
– Свою основну функцію ми вбачаємо в підтримці рівних прав наших громадян. Насамперед Об’єднання «Сила Громад» прагне забезпечити малому та середньому бізнесові (і його власникам як активним представникам суспільства, що прагнуть змін та гривнею підтримують економіку України) належне представництво на всіх рівнях влади. Ми гарантуємо якісний відбір і делегування у владу кваліфікованих та відповідальних менеджерів й управлінців.
– У найближчі 5–10 років ми прагнемо стати Силою Першого Вибору для всіх представників малого та середнього бізнесу: кваліфікованим та авторитетним радником і помічником, який розуміє потреби та завдання свого виборця й пропонує ефективні рішення.
– Наше Об’єднання будується за принципом «знизу – вгору», де основні важелі впливу завжди є в руках громад, а представники малого й середнього бізнесу в міських, районних, обласних радах та парламенті протидіятимуть корпоративним бізнес-інтересам нинішніх політиканів.
– Пріоритетом діяльності Об’єднання є СИСТЕМА САМООРГАНІЗАЦІЇ громадян – територіальних, спеціалізованих, професійних, соціальних громад та інших об’єднань. Ми впевненні, що тільки представники свідомих громад можуть виконувати функції місцевого самоврядування, адмініструвати наповнення місцевих бюджетів, контролювати видатки та забезпечувати правопорядок на своїх територіях.